Iskalnik

SlovenščinaEnglish (United Kingdom)
Vlada je posegla v avtonomijo univerz

Vlada je posegla v avtonomijo univerz

Ljubljana, 31. januar 2014 – Zakon o davku na nepremičnine in izplačil tretje četrtine plačnih nesorazmerij brez zagotovitve dodatnih sredstev s strani financerja bo onemogočilo opravljanje osnovnega poslanstva univerz v Sloveniji.

Rektorska konferenca je 13. decembra 2013 z dopisom resornemu ministrstvu 'Sredstva za študijsko dejavnost univerz v letu 2014' opozorila na problematiko izvajanja dejavnosti visokega šolstva pod pogoji nestabilnega financiranja bodisi z vidika zniževanja sredstev, kar se je zgodilo v letih 2012 in 2013 bodisi povečevanja nenačrtovanih obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja v letu 2014.

V dopisu smo navedli ocene finančnih posledic nove zakonodaje za slovenske univerze. Obveznosti univerz se bodo zaradi izplačila prve polovice tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah in zaradi davka na nepremičnine v letu 2014 povečale za 13 milijonov evrov, kar glede na sprejeti proračun pomeni zopet 5,7 odstotka manj sredstev.

Urgenco v zvezi z izvajanjem Zakona o davku na nepremičnine je Rektorska konferenca naslovila na Vlado RS že 7. oktobra 2013 in ponovno 18. decembra 2013, kjer smo podali tudi predlog za spremembo zakona in uvrstitev določenih nepremičnin, (to je tistih, ki so v lasti ali uporabi visokošolskih izobraževalnih zavodov, katerih osnovna dejavnost je financirana iz proračuna RS in se uporabljajo za izvajanje javne službe) med oprostitve, saj menimo, da je le-to tudi za financerja najboljša rešitev. Ministrstvo za finance je v dopisu 6. decembra 2013 odgovorilo, da se temu bremenu tudi univerze ne morejo ogniti zaradi sprejetega koncepta zakona. Kot navaja se od vsakega zavezanca zahteva prilagoditev strukture stroškov in virov financiranja, pri čemer obide dejstvo, da je vir financiranja javnih univerz državni proračun, za katerega je samo odgovorno.

V zvezi s pokrivanjem tretje četrtine plačnih nesorazmerij pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsem javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja 16. januarja letos posredovalo navodilo o izplačilu prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, v katerem je navedeno stališče Vlade: »da mora vsak neposredni in posredni proračunski uporabnik zagotoviti potrebna sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah znotraj svojih finančnih načrtov. Izjemoma, če bo javni zavod izkazal, da sredstev za realizacijo plačila prvega obroka razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah ne more zagotoviti, bo dodatna sredstva zagotovilo ministrstvo.«

S temi odločitvami je Vlada neposredno posegla v avtonomijo državnih univerz, ki je opredeljena v Ustavi in katere sestavni del je tudi zahteva, da mora način financiranja državnih univerz določati zakon. Temeljni namen te zahteve je v tem, da državne univerze že na podlagi zakona lahko predvidijo obseg finančnih sredstev, ki jih lahko pridobijo, s čimer sta jim zagotovljeni finančna stabilnost in varnost. Ta ureditev jim mora tudi zagotavljati neodvisnost od vsakokratne izvršilne veje oblasti ter od zunanjih političnih, gospodarskih in drugih zasebnih interesov.

Vlada je s svojo odločitvijo posegla v predvideni obseg financiranja, na katerega so -glede na okoliščine- univerze lahko računale; poleg tega pa poskuša podrediti univerze diskrecijski presoji izvršilne veje oblasti, ali imajo na razpolago druga sredstva, s katerimi bi lahko zagotovile plačilo odprave plačnih nesorazmerij in kolikšna ta sredstva so. S tem je Vlada posegla v avtonomijo univerz.

Državne univerze smo se odločile, da podamo zahtevek za zagotovitev sredstev za izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah, in sicer v letu 2014 za prvi obrok. To našo odločitev utemeljejujemo poleg že navedenih razlogov z naslednjimi dejstvi:

-       nesporno je, da je obveznost države zagotoviti sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij za delavce, ki na univerzi izvajajo študijsko dejavnost v obsegu, kot to dejavnost financira država;

-       v dosedanjem financiranju je država univerzam v vsakem posameznem letu zagotovila dodatna sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, bodisi kot posebna sredstva bodisi v okviru sredstev za študijsko dejavnost;

-       država je s svojim neustavnim ravnanjem, najprej s spremembo 42. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je določil drugačen kvorum za sklenitev Kolektivne pogodbe v javnem sektorju, in pozneje s sklenitvijo Aneksa št. 4 k tej pogodbi na podlagi take neustavne določbe zakona, ne samo opustila dolžnost pravočasnega plačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij, pač pa je tudi preprečila drugim delodajalcem v javnem sektorju, da bi to storili. Zaradi takega neustavnega in nezakonitega ravnanja država tudi ni zagotovila univerzam pravočasno in v ustreznem obsegu sredstev tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij.

Univerzam, ki jim je razrez proračuna za leto 2014 namenil dodatna sredstva za izvedbo druge bolonjske stopnje študija, bo ta sredstva pobral davek na nepremičnine. Izplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij brez zagotovitve dodatnih sredstev s strani financerja pa bi onemogočilo izvedbo naše temeljne dejavnosti, saj univerze nimamo na razpolago za ta namen prostih finančnih sredstev.

 

Novice slika

 

Ljubljana, 21. januarja 2022 – Rektorska konferenca Republike Slovenije (RKRS) je na današnji prvi redni seji pod novim vodstvom Univerze v Ljubljani ponovno poudarila, da je pomembno ohranjati in nadgraditi kakovost visokošolskega izobraževanja v Sloveniji, ki prispeva k razvoju družbe znanja.

»Zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa za  to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo za višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja,« je povedal predsedujoči Rektorski konferenci rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič.

Člani Rektorske konference so danes sklenili, da bodo pripravili načrt promocije poklicne prehodnosti in ustvarjanje novih poklicev ter promocije enakomerne zastopanosti spolov na področjih s stereotipnimi vzorci vpisa na študijske programe. Hkrati Rektorska konferenca poziva ustrezne državne organe k pripravi strategije razvoja države, pri kateri bi Rektorska konferenca sodelovala in ki bo dejansko vodila v razvoj celotne družbe.

V okviru Rektorske konference bo organizirana serija javnih razprav o aktualnih vprašanjih in prihodnosti visokega šolstva, prva že konec februarja letos.

Prva redna seja Rektorske konference je bila namenjena tudi problematiki vpisa tujih študentov in zaposlovanja tujcev na univerzah ter seznanitvi z aktualnimi razmerami glede epidemije Covid-19, pri čemer so se predstavnice in predstavniki univerz strinjali, da so se univerze izkazale z odličnim obvladovanjem epidemije, zlasti zaradi visoke precepljenosti in doslednega spoštovanja preventivnih ukrepov.

 

Maribor, 24. september 2021- Na seji Rektorske konference Republike Slovenije so rektorji opravili razpravo o besedilu osnutka Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki je v javni obravnavi. Rektorska konferenca podpira besedilo Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030. Rektorska konferenca Republike Slovenije vztraja pri zapisanem ukrepu 4.5 v osnutku besedila NPVŠ 2021-2030 o možnosti poučevanja v tujem jeziku, ki sledi že sprejetemu besedilu v do sedaj veljavnem besedilu NPVŠ 2011-2020 glede problematike rabe tujega jezika v pedagoškem procesu. Rektorska konferenca RS je tudi priporočila dopolnitev besedila Nacionalnega programa visokega šolstva za obdobje 2021-2030 z ukrepi, ki bodo zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente, vključno z ukrepi na področju zakonodaje in sistemskega financiranja gibalno športnih aktivnosti študentov.

Preberi več
 

Maribor, 23. april 2021 - Na seji Rektorske konference Republike Slovenije, ki je potekala dne 23. 4. 2021 so rektorji opravili razpravo o sproščanju ukrepov Vlade RS vezanih na epidemijo. Rektorji univerz, člani RKRS so soglašali, da se pedagoški proces na univerzah od 26. 4. 2021 dalje izvaja v skladu z razpoložljivimi hibridnimi modeli, oz. se v živo izvedejo vse tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih omogočajo smernice NIJZ. Priporočilo je, da se pedagoški proces izvaja v manjših skupinah.

Preberi več